دفتر مرکزی


آدرس: تهران، ولی عصر،نرسیده به تجریش،باغ فردوس، ساختمان فردوس،شماره 3047، طبقه یازدهم، واحد 61

تلفن: ۱۰ – ۲۲۷۲۷۶۰۹ ۲۱ ۹۸+

فکس: ۲۲۷۰۴۳۱۹ ۲۱ ۹۸+

ایمیل: info.pka[at]parskavir.com

کارخانه


آدرس: ایران، یزد، منطقه ویژه اقتصادی، شهرک خضرآباد، جنب کارخانه لنایزد، کارخانه پارس کویر اروند

تلفن: ۷۲۷۵۱۰۰ ۳۵۳ ۹۸+

فکس: ۷۲۷۵۱۰۱ ۳۵۳ ۹۸+

ایمیل: info.pka[at]parskavir.com